Lunchprotocol


Lunchprotocol van Kindcentrum Berglaren
In dit protocol staat vermeld wat voor ons de uitgangspunten zijn bij het lunchen tussen de middag op school en waar de taken en verantwoordelijkheden liggen.

Inleiding
Op maandag, dinsdag en donderdag eten alle kinderen op school in hun eigen klas. Op de overblijfdagen krijgen alle kinderen op school de gelegenheid om te lunchen in een prettige sfeer en daarna te spelen onder veilige omstandigheden. Om dit in goede banen te leiden is een lunchprotocol opgesteld. Dit lunchprotocol is bedoeld voor alle partijen (kinderen, team en ouders) en bevat duidelijke regels, zodat iedereen weet wat er van haar of hem wordt verwacht.

Uitgangspunten
 • Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen. Deze zijn vastgelegd in dit school specifieke lunchprotocol.
 • Het protocol is voor kinderen, team en ouders een regelement waarin afspraken zijn
opgenomen waaraan iedereen zich dient te houden.
 • Er heerst tijdens de lunch een sfeer waarbij iedereen zich comfortabel voelt.
 • Tijdens de lunch wordt er rekening gehouden met kinderen die een allergie hebben. Mocht dit nodig / wenselijk zijn dan wordt hierover gecommuniceerd met de ouders van de groep kinderen waar dit evt. van toepassing kan zijn.
 • Mocht er naar aanleiding van een allergische reactie medicatie moeten worden toegediend dan verwijzen we naar het protocol: medicijnverstrekking en medische handelingen, van Stichting GOO.
 • Er is na de lunch ruimte om zich zowel onder rustige- als dynamische omstandigheden te vermaken.
 • Met de ouders van kinderen die niet zindelijk zijn worden afspraken gemaakt.

Organisatie
Groepen 1/2: Spelen buiten van 12.15 u-12.45 u en lunchen van 12.00u-12.15u.
Helft van de groepen 3 t/m 8: Spelen buiten van 11.45u-12.15u en lunchen van 12.15u-12.30u.
Andere helft van de groepen 3 t/m 8: Spelen buiten van 12.15u-12.45u en lunchen van 12.00u-12.15u.
Deze lunch vindt plaats in het eigen klaslokaal onder begeleiding van de leerkracht. Aan het einde van de lunch wordt er gezamenlijk opgeruimd en gaat het afval van de kinderen in de broodtrommel mee terug naar huis. Mocht er onacceptabel eten/snoep/koek in de broodtrommel zitten dan gaat dat ook mee naar huis. Er wordt gesurveilleerd door leerkrachten en opgeleide vrijwilligers. Bij slecht weer bepalen deze surveillanten of kinderen buiten blijven of naar binnen mogen, terug naar het klaslokaal.

Communicatie
Ouders die algemene vragen of opmerkingen hebben kunnen zich wenden tot de leerkracht of de directie. Evaluatie van het protocol zal plaatsvinden via de MR en het team. Evt wijzigingen worden gecommuniceerd via het ouderportaal.

Vrijwilligers
Aan de vrijwilligers wordt een kleine vergoeding verstrekt (wettelijke richtlijnen voor een vrijwilligersvergoeding, hiervoor verwijzen wij naar de vrijwilligersovereenkomst).

Taken en verantwoordelijkheden van de kindcentrumleider:
 • De kindcentrumleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol.
 • De kindcentrumleider stelt zich via de leerkrachten op de hoogte van de gang van zaken rondom het overblijven.
 • Als uit de evaluaties blijkt dat wijzigingen of aanpassingen nodig zijn zal de kindcentrumleider deze formuleren en ter instemming voorleggen aan de KC-raad.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerkrachten:
 • Uitvoeren en verantwoording dragen voor een goed verloop van het lunchen en overblijven in de middagpauze.
 • Tijdens de lunch een rustige educatieve activiteit uitvoeren: Lunch-TV, voorlezen, een schoolse activiteit tijdens de lunch.
 • Mochten er kinderen in de groep zitten die een allergie hebben dan zorgt de leerkracht altijd in overleg met de ouders dat de aanpassingen die daarvoor nodig zijn gerealiseerd en gecommuniceerd worden.
 • Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas, onder begeleiding van een leerkracht. Dit nadat de surveillanten hebben besloten dat de kinderen binnen blijven of eerder naar binnen toe gaan.
 • Bij slecht weer zorgdragen voor een planning van activiteiten na de lunch. De kinderen  kunnen dan bijv. gebruik maken van spelletjes in de klas of tekenen.
 • De klas netjes achterlaten.
 • Het voorkomen van onveilige situaties tijdens het lunchen of bij het naar buiten gaan.
 • Het aandragen van verbeteringen voor het overblijven.
 • Gezond gedrag bevorderen. Tijdens de lunch is gezond eten en drinken belangrijk. Snoep,  ongezonde koeken, chips, fris met prik e.d. worden daarom in de lunchtrommel mee teruggegeven naar huis.
 • Ouders benaderen wanneer kinderen verschoond dienen te worden.

Taken en verantwoordelijkheden van de ouders:
 • Zich op de hoogte stellen van het lunchprotocol.
 • Eventueel medicijngebruik, allergieën en andere relevante bijzonderheden melden bij de leerkracht. En indien nodig uitgebreid bespreken!
 • Geef boterhammen mee in een trommel. Dat voorkomt geplette boterhammen en het is ook handig. De kinderen kunnen de trommel nl. als bordje gebruiken.
 • Geef een hoeveelheid eten mee die afgestemd is op de eetlust van uw kind. Boterhammen die niet worden opgegeten gaan in de overblijftrommel mee terug.
 • Zorg voor een verantwoord, gezond lunchpakket, d.w.z. boterhammen + drinken. (geen snoep, chocolade/zoete koek, chips, fris met prik, sportdrank) Snoep e.d. wordt niet genuttigd en mee teruggegeven naar huis. Mochten er geen verantwoorde etenswaren meegenomen worden dan zal de leerkracht u hierop attenderen middels een briefje in de overblijftrommel.
 • Een bevroren boterham is tegen lunchtijd ontdooid, lekker vers en houdt het beleg ook lekker fris.
 • Drinken liefst meegeven in een flesje of anti lek-beker (vermijdt zoveel mogelijk zoete drankjes).
 • De drankjes van de kinderen zullen bewaard worden in een koeling.
 • Om te voorkomen dat spullen zoek raken, is het handig om lunchtrommels en pakjes te voorzien van een naam.
 • Regeling treffen voor kinderen die niet zindelijk zijn.

Taken en verantwoordelijkheden van de kinderen
 • Als de lunch begint, zitten de kinderen op hun eigen plek aan tafel. De lunchspullen staan op tafel.
 • Samen met de andere kinderen en leerkracht rustig eten.
 • Neem alleen gezonde producten mee naar school voor de kleine pauze en voor het overblijven.
 • Na de lunch ruimen de kinderen samen met de leerkracht netjes de klas op.
 • Samen met de andere kinderen zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het lunchen en spelen.
 • Zonder toestemming van de leerkracht de klas of het schoolplein niet verlaten.