Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht orgaan op elke school, dat het beleid van de school en het schoolbestuur bewaakt. Verder voert de MR verplicht overleg met alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders, de kinderen. Als een schoolbestuur meer dan één school bestuurt, zoals bij Stichting GOO het geval is, dan is ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) verplicht. Hierin heeft een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders van de diverse scholen zitting.

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. De MR is tevens bevoegd te spreken over het functioneren van individuele leden van het bevoegd gezag, personeel, ouders en leerlingen, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke privacyregels.

De vergaderingen van de MR vinden op school plaats en zijn in principe toegankelijk voor personeel en ouders. De agenda en de verslagen van de MR-vergadering zijn te vinden op deze website.

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en personeel. Voor onze school zijn dat vijf ouders en vijf personeelsleden. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen. In het MR- reglement is vastgesteld dat de MR advies- en instemmingsbevoegdheden heeft.

Enkele adviesbevoegdheden zijn:
- verandering van de grondslag van de school
- fusie van scholen
- beleid inzake ontslag /aanstelling van personeel.

Voorbeelden van instemmingsbevoegdheden:
- nascholing personeel
- personeelsbeoordelingsbeleid

Onderaan deze pagina kunt u de notulen van de vergaderingen en het jaarverslag vinden. 

De leden van de medezeggenschapsraad 
Namens de ouders:
Martijn Arts
Elles Gremmen
Michelle Reijnders - van Leerdam
Ruben van Veenendaal
Eefje Vos

Namens de school:
Marijke van der Horst
Margo Franssen
Sjouke van Kessel
Cathy Meulenmeesters
Marlies Emonds (secretariaat: marlies.emonds@stichtinggoo.nl)
Notulen MR 2018-2019
Notulen december 2018
Notulen oktober 2018
Jaarverslag 2017 - 2018
Notulen februari 2019
Notulen april 2019