Visie

Onze missie
Op Kindcentrum Berglaren staan wij voor kinderopvang en onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt, waarbij structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en eigenaarschap centraal staan. Wij willen de kinderen de vaardigheden meegeven die zij in hun leven nodig hebben, nu en in de toekomst.

Onze visie
Binnen Kindcentrum Berglaren zijn wij ons bewust van het snelle tempo waarin de maatschappij verandert en willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften en begeleiding van onze kinderen om te komen tot optimale groei en ontwikkeling van ieder kind. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Binnen ons Kindcentrum staan vier kernwaarden centraal die bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen.

1. Structuur en duidelijkheid
Een doorgaande lijn op vele vlakken voor kinderen van 0 tot 13 jaar kenmerkt Kindcentrum Berglaren. Van waarden en normen tot inzet van thema's en projecten. Van overdrachten tot omgang met elkaar. Van open communicatie binnen ons kindcentrum tot de uitstraling van de lokalen en het gebouw. In al deze facetten is dezelfde structuur en duidelijkheid kindvriendelijk zichtbaar. Structuur en duidelijkheid en het handhaven van kindcentrum brede waarden en normen zorgen voor een fijne leer-, werk,- en speelomgeving voor alle betrokkenen. Hierbij vinden wij een positieve benadering en een opgeruimd en fris gebouw erg belangrijk.

2. Veiligheid
Iedereen dient zich veilig en geborgen te voelen binnen ons kindcentrum. Dit gevoel van veiligheid, geborgenheid en respect wordt door structuur, aangeven van grenzen, het zien van elkaar en het handhaven van waarden en normen op een positieve manier bereikt. De sociale veiligheid voor iedereen staat hoog in het vaandel binnen kindcentrum Berglaren. Om het talent van elk kind en elke collega tot bloei te laten komen is veiligheid een fundament. Binnen ons kindcentrum mag je zijn wie je bent en vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen zich ook veilig voelen om te mogen zijn wie ze zijn. We hebben oog voor elk individu en we staan ervoor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Wij willen samen met ouders/verzorgers het optimale klimaat bieden voor ieder kind. Naast de sociale veiligheid hebben we ook oog voor de veiligheid rondom ons kindcentrum.

3. Betrokkenheid
Betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Betrokkenheid in de groep, betrokkenheid binnen het kindcentrum, betrokkenheid bij het leerproces, betrokkenheid voelen bij het welzijn van groeps- en klasgenoten en betrokkenheid van ouders en de omgeving. We vinden het erg belangrijk dat er een grote betrokkenheid heerst op kindcentrum Berglaren. Betrokkenheid is een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen om eigenaarschap uit te dragen, wat we bij iedereen willen zien. Onze MR, ouderraad en oudercommissie zijn zeer betrokken bij ons kindcentrum. Het welbevinden en de betrokkenheid van iedereen staat centraal. Wij staan ervoor dat iedereen met plezier naar ons kindcentrum komt en zich wil ontwikkelen. Aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen, het niveau van de kinderen, de behoeften van de kinderen, werkplekken, speelruimte en ruimte voor keuzes zorgen voor een grote betrokkenheid. We hechten veel waarde aan een goede en open communicatie met alle betrokkenen. Vanuit educatief partnerschap met ouders dragen we gezamenlijk zorg voor de kinderen.

4. Eigenaarschap
Eigenaarschap draagt bij aan structuur, duidelijkheid, veiligheid en betrokkenheid. Elk kind is uniek en iedereen moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen vanuit zijn talent en niveau. We willen kinderen meenemen in het eigen leerproces en dus deel uit laten maken van de eigen ontwikkeling. Doordat de leerkrachten en pedagogische medewerkers naast een leidende rol, ook een begeleidende rol nemen, worden de leerlingen uitgedaagd tot zelfstandig leren, werken en spelen. Ook het samenwerkend leren en spelen staat hoog in het vaandel en draagt bij aan de autonomie van een kind. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Door met elkaar, met kinderen en met ouders in gesprek te gaan, doelen vast te stellen, samen te werken en oplossingen te zoeken zijn we samen verantwoordelijk, maar worden de kinderen ook begeleid in deze ontwikkeling. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn ontwikkelaars, spelen in op de behoeften van de kinderen en koppelen dit aan onderwijs- en ontwikkelingsdoelen.

Motto
Door deze vier kernwaarden in ons kindcentrum te borgen, maken wij kinderen bewust van hun eigen ontwikkeling.
Iedereen is uniek. We leren ze hoe ze kunnen denken, niet wat ze moeten denken. Op kindcentrum Berglaren word je uitgedaagd om te leren leren.